ชื่อหนังสือ : วรรณคดีนิราศ : วิวัฒนาการด้านเนื้อหาและกลวิธีการนำเสนอ /ประอรรัตน์ ตั้งกิตติภาภรณ์
ปี : 2540
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ประอรรัตน์ ตั้งกิตติภาภรณ์
บรรณานุกรม

ประอรรัตน์ ตั้งกิตติภาภรณ์. (2540). วรรณคดีนิราศ : วิวัฒนาการด้านเนื้อหาและกลวิธีการนำเสนอ /ประอรรัตน์ ตั้งกิตติภาภรณ์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ประอรรัตน์ ตั้งกิตติภาภรณ์. 2540. "วรรณคดีนิราศ : วิวัฒนาการด้านเนื้อหาและกลวิธีการนำเสนอ /ประอรรัตน์ ตั้งกิตติภาภรณ์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ประอรรัตน์ ตั้งกิตติภาภรณ์. "วรรณคดีนิราศ : วิวัฒนาการด้านเนื้อหาและกลวิธีการนำเสนอ /ประอรรัตน์ ตั้งกิตติภาภรณ์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -