ชื่อหนังสือ : การพัฒนาแผนการสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคู่มือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /ฉวีวรรณ จ้อยจิตร
ปี : 2541
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-675-462-9
ผู้แต่ง : ฉวีวรรณ จ้อยจิตร
บรรณานุกรม

ฉวีวรรณ จ้อยจิตร. (2541). การพัฒนาแผนการสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคู่มือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /ฉวีวรรณ จ้อยจิตร.
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ฉวีวรรณ จ้อยจิตร. 2541. "การพัฒนาแผนการสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคู่มือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /ฉวีวรรณ จ้อยจิตร".
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ฉวีวรรณ จ้อยจิตร. "การพัฒนาแผนการสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคู่มือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /ฉวีวรรณ จ้อยจิตร."
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -