ชื่อหนังสือ : การสังคมสงเคราะห์ชุมชน /ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
ปี : 2540
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 974-571-580-8
ผู้แต่ง : ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
บรรณานุกรม

ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช. (2540). การสังคมสงเคราะห์ชุมชน /ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช. 2540. "การสังคมสงเคราะห์ชุมชน /ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช. "การสังคมสงเคราะห์ชุมชน /ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -