ชื่อหนังสือ : ปัญหาและความต้องการด้านบริการสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ /วัชรา ยาวรรณศรี
ปี : 2541
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : วัชรา ยาวรรณศรี
บรรณานุกรม

วัชรา ยาวรรณศรี. (2541). ปัญหาและความต้องการด้านบริการสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ /วัชรา ยาวรรณศรี.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วัชรา ยาวรรณศรี. 2541. "ปัญหาและความต้องการด้านบริการสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ /วัชรา ยาวรรณศรี".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วัชรา ยาวรรณศรี. "ปัญหาและความต้องการด้านบริการสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ /วัชรา ยาวรรณศรี."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -