ชื่อหนังสือ : การใช้ Omega-3 fatty acid ทดแทนไขมันในการผลิตหมูยอ /ประภาศรี เทพรักษา
ปี : 2541
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 974-572-620-6
ผู้แต่ง : ประภาศรี เทพรักษา
บรรณานุกรม

ประภาศรี เทพรักษา. (2541). การใช้ Omega-3 fatty acid ทดแทนไขมันในการผลิตหมูยอ /ประภาศรี เทพรักษา.
    ปทุมธานี: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ประภาศรี เทพรักษา. 2541. "การใช้ Omega-3 fatty acid ทดแทนไขมันในการผลิตหมูยอ /ประภาศรี เทพรักษา".
    ปทุมธานี: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ประภาศรี เทพรักษา. "การใช้ Omega-3 fatty acid ทดแทนไขมันในการผลิตหมูยอ /ประภาศรี เทพรักษา."
    ปทุมธานี: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -