ชื่อหนังสือ : ปัญหาการกระทำผิดของเด็กและวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
ปี : 2522
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สุชา จันทน์เอม
บรรณานุกรม

สุชา จันทน์เอม. (2522). ปัญหาการกระทำผิดของเด็กและวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุชา จันทน์เอม. 2522. "ปัญหาการกระทำผิดของเด็กและวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุชา จันทน์เอม. "ปัญหาการกระทำผิดของเด็กและวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2522. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -