ชื่อหนังสือ : แผนแม่บทเพื่อการฟื้นฟูชาติ /ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
ปี : 2541
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 974-8196-43-7
ผู้แต่ง : ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
บรรณานุกรม

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม. (2541). แผนแม่บทเพื่อการฟื้นฟูชาติ /ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม.
    กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม. 2541. "แผนแม่บทเพื่อการฟื้นฟูชาติ /ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม".
    กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม. "แผนแม่บทเพื่อการฟื้นฟูชาติ /ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม."
    กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -