ชื่อหนังสือ : การพัฒนาวิธีไบโอติน-สเตรปตาวิดินเอนไซม์ อิมมูโนดอทแอสเส เพื่อตรวจหาอิมมูโนโกลบูลิน เอ็ม ต่อเชื้อไวรัสเด็งกิว /ลีรา กิตติกูล, ชัยวัฒน์ กิตติกูล, ชาญชุติ จรรยาสัณห์
ปี : 2536
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ลีรา กิตติกูล
บรรณานุกรม

ลีรา กิตติกูล. (2536). การพัฒนาวิธีไบโอติน-สเตรปตาวิดินเอนไซม์ อิมมูโนดอทแอสเส เพื่อตรวจหาอิมมูโนโกลบูลิน เอ็ม ต่อเชื้อไวรัสเด็งกิว /ลีรา กิตติกูล, ชัยวัฒน์ กิตติกูล, ชาญชุติ จรรยาสัณห์.
    กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ลีรา กิตติกูล. 2536. "การพัฒนาวิธีไบโอติน-สเตรปตาวิดินเอนไซม์ อิมมูโนดอทแอสเส เพื่อตรวจหาอิมมูโนโกลบูลิน เอ็ม ต่อเชื้อไวรัสเด็งกิว /ลีรา กิตติกูล, ชัยวัฒน์ กิตติกูล, ชาญชุติ จรรยาสัณห์".
    กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ลีรา กิตติกูล. "การพัฒนาวิธีไบโอติน-สเตรปตาวิดินเอนไซม์ อิมมูโนดอทแอสเส เพื่อตรวจหาอิมมูโนโกลบูลิน เอ็ม ต่อเชื้อไวรัสเด็งกิว /ลีรา กิตติกูล, ชัยวัฒน์ กิตติกูล, ชาญชุติ จรรยาสัณห์."
    กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -