ชื่อหนังสือ : สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 10 /สุขขี ดีสงคราม
ปี : 2541
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-676-063-7
ผู้แต่ง : สุขขี ดีสงคราม
บรรณานุกรม

สุขขี ดีสงคราม. (2541). สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 10 /สุขขี ดีสงคราม.
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สุขขี ดีสงคราม. 2541. "สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 10 /สุขขี ดีสงคราม".
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สุขขี ดีสงคราม. "สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 10 /สุขขี ดีสงคราม."
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -