ชื่อหนังสือ : การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวให้มีสิ่งปลูกสร้างประเภททาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา : ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร /ลือชัย ครุธน้อย
ปี : 2541
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 974-331-107-6
ผู้แต่ง : ลือชัย ครุธน้อย
บรรณานุกรม

ลือชัย ครุธน้อย. (2541). การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวให้มีสิ่งปลูกสร้างประเภททาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา : ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร /ลือชัย ครุธน้อย.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ลือชัย ครุธน้อย. 2541. "การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวให้มีสิ่งปลูกสร้างประเภททาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา : ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร /ลือชัย ครุธน้อย".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ลือชัย ครุธน้อย. "การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวให้มีสิ่งปลูกสร้างประเภททาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา : ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร /ลือชัย ครุธน้อย."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -