ชื่อหนังสือ : การสำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับธุรกิจชุมชน /ปาริชาติ วลัยเสถียร...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2540
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ปาริชาติ วลัยเสถียร
บรรณานุกรม

ปาริชาติ วลัยเสถียร. (2540). การสำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับธุรกิจชุมชน /ปาริชาติ วลัยเสถียร...[และคนอื่นๆ].
    กรุงเทพฯ: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปาริชาติ วลัยเสถียร. 2540. "การสำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับธุรกิจชุมชน /ปาริชาติ วลัยเสถียร...[และคนอื่นๆ]".
    กรุงเทพฯ: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปาริชาติ วลัยเสถียร. "การสำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับธุรกิจชุมชน /ปาริชาติ วลัยเสถียร...[และคนอื่นๆ]."
    กรุงเทพฯ: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -