ชื่อหนังสือ : ครอบครัวเอชไอวี : การอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอดส์ ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกในครอบครัวและผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในจังหวัดเลย /พเยีย ศรีแสงทอง
ปี : 2541
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : พเยีย ศรีแสงทอง
บรรณานุกรม

พเยีย ศรีแสงทอง. (2541). ครอบครัวเอชไอวี : การอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอดส์ ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกในครอบครัวและผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในจังหวัดเลย /พเยีย ศรีแสงทอง.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พเยีย ศรีแสงทอง. 2541. "ครอบครัวเอชไอวี : การอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอดส์ ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกในครอบครัวและผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในจังหวัดเลย /พเยีย ศรีแสงทอง".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พเยีย ศรีแสงทอง. "ครอบครัวเอชไอวี : การอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอดส์ ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกในครอบครัวและผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในจังหวัดเลย /พเยีย ศรีแสงทอง."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -