ชื่อหนังสือ : ผลของการรักษาซ้ำด้วยยาอัลเบนดาโซลต่ออุบัติการและความชุกของหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร /คม สุคนธสรรพ์, สมศักดิ์ เปียงใจ
ปี : 2542
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : คม สุคนธสรรพ์
บรรณานุกรม

คม สุคนธสรรพ์. (2542). ผลของการรักษาซ้ำด้วยยาอัลเบนดาโซลต่ออุบัติการและความชุกของหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร /คม สุคนธสรรพ์, สมศักดิ์ เปียงใจ.
    เชียงใหม่: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

คม สุคนธสรรพ์. 2542. "ผลของการรักษาซ้ำด้วยยาอัลเบนดาโซลต่ออุบัติการและความชุกของหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร /คม สุคนธสรรพ์, สมศักดิ์ เปียงใจ".
    เชียงใหม่: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

คม สุคนธสรรพ์. "ผลของการรักษาซ้ำด้วยยาอัลเบนดาโซลต่ออุบัติการและความชุกของหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร /คม สุคนธสรรพ์, สมศักดิ์ เปียงใจ."
    เชียงใหม่: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -