ชื่อหนังสือ : แนวทางการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย /นิตยา กล่อมสังข์
ปี : 2542
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : นิตยา กล่อมสังข์
บรรณานุกรม

นิตยา กล่อมสังข์. (2542). แนวทางการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย /นิตยา กล่อมสังข์.
    กรุงเทพฯ: กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

นิตยา กล่อมสังข์. 2542. "แนวทางการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย /นิตยา กล่อมสังข์".
    กรุงเทพฯ: กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

นิตยา กล่อมสังข์. "แนวทางการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย /นิตยา กล่อมสังข์."
    กรุงเทพฯ: กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -