ชื่อหนังสือ : การอยู่ร่วมกันของครอบครัวผู้ที่เป็นโรคเอดส์ /เกศินี สราญฤทธิชัย
ปี : 2542
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-676-636-8
ผู้แต่ง : เกศินี สราญฤทธิชัย
บรรณานุกรม

เกศินี สราญฤทธิชัย. (2542). การอยู่ร่วมกันของครอบครัวผู้ที่เป็นโรคเอดส์ /เกศินี สราญฤทธิชัย.
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

เกศินี สราญฤทธิชัย. 2542. "การอยู่ร่วมกันของครอบครัวผู้ที่เป็นโรคเอดส์ /เกศินี สราญฤทธิชัย".
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

เกศินี สราญฤทธิชัย. "การอยู่ร่วมกันของครอบครัวผู้ที่เป็นโรคเอดส์ /เกศินี สราญฤทธิชัย."
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -