ชื่อหนังสือ : เปรียบเทียบผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มและการสอนซ่อมเสริมที่มีต่อเจตคติในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ /บุษบา ญาณสมเด็จ
ปี : 2542
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : บุษบา ญาณสมเด็จ
บรรณานุกรม

บุษบา ญาณสมเด็จ. (2542). เปรียบเทียบผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มและการสอนซ่อมเสริมที่มีต่อเจตคติในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ /บุษบา ญาณสมเด็จ.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บุษบา ญาณสมเด็จ. 2542. "เปรียบเทียบผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มและการสอนซ่อมเสริมที่มีต่อเจตคติในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ /บุษบา ญาณสมเด็จ".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บุษบา ญาณสมเด็จ. "เปรียบเทียบผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มและการสอนซ่อมเสริมที่มีต่อเจตคติในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ /บุษบา ญาณสมเด็จ."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -