ชื่อหนังสือ : การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอนการอ่านออกเสียงประโยคภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนวิดิทัศน์แบบที่มีตัวชี้นำเน้นระดับเสียงสูงต่ำกับไม่มีตัวชี้นำเน้นระดับเสียงสูงต่ำ /สุภัททา ศรีมาลานนท์
ปี : 2541
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-311-479-3
ผู้แต่ง : สุภัททา ศรีมาลานนท์
บรรณานุกรม

สุภัททา ศรีมาลานนท์. (2541). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอนการอ่านออกเสียงประโยคภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนวิดิทัศน์แบบที่มีตัวชี้นำเน้นระดับเสียงสูงต่ำกับไม่มีตัวชี้นำเน้นระดับเสียงสูงต่ำ /สุภัททา ศรีมาลานนท์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุภัททา ศรีมาลานนท์. 2541. "การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอนการอ่านออกเสียงประโยคภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนวิดิทัศน์แบบที่มีตัวชี้นำเน้นระดับเสียงสูงต่ำกับไม่มีตัวชี้นำเน้นระดับเสียงสูงต่ำ /สุภัททา ศรีมาลานนท์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุภัททา ศรีมาลานนท์. "การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอนการอ่านออกเสียงประโยคภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนวิดิทัศน์แบบที่มีตัวชี้นำเน้นระดับเสียงสูงต่ำกับไม่มีตัวชี้นำเน้นระดับเสียงสูงต่ำ /สุภัททา ศรีมาลานนท์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -