ชื่อหนังสือ : ต้นทุนการผลิตน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านของกรมอนามัย /เทวารักษา เครือคล้าย...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2542
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 974-515-021-5
ผู้แต่ง : เทวารักษา เครือคล้าย
บรรณานุกรม

เทวารักษา เครือคล้าย. (2542). ต้นทุนการผลิตน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านของกรมอนามัย /เทวารักษา เครือคล้าย...[และคนอื่นๆ].
    นนทบุรี: กองประปาชนบท กรมอนามัย.

เทวารักษา เครือคล้าย. 2542. "ต้นทุนการผลิตน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านของกรมอนามัย /เทวารักษา เครือคล้าย...[และคนอื่นๆ]".
    นนทบุรี: กองประปาชนบท กรมอนามัย.

เทวารักษา เครือคล้าย. "ต้นทุนการผลิตน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านของกรมอนามัย /เทวารักษา เครือคล้าย...[และคนอื่นๆ]."
    นนทบุรี: กองประปาชนบท กรมอนามัย, 2542. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -