ชื่อหนังสือ : การศึกษาทัศนะเรื่องศีล 5 ของชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีการฆ่าสัตว์ /พระมหาพิชิตชัย ยมพาลไพ่
ปี : 2542
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-662-247-1
ผู้แต่ง : พระมหาพิชิตชัย ยมพาลไพ่
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 7
บรรณานุกรม

พระมหาพิชิตชัย ยมพาลไพ่. (2542). การศึกษาทัศนะเรื่องศีล 5 ของชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีการฆ่าสัตว์ /พระมหาพิชิตชัย ยมพาลไพ่.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

พระมหาพิชิตชัย ยมพาลไพ่. 2542. "การศึกษาทัศนะเรื่องศีล 5 ของชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีการฆ่าสัตว์ /พระมหาพิชิตชัย ยมพาลไพ่".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

พระมหาพิชิตชัย ยมพาลไพ่. "การศึกษาทัศนะเรื่องศีล 5 ของชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีการฆ่าสัตว์ /พระมหาพิชิตชัย ยมพาลไพ่."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -