ชื่อหนังสือ : องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนิสิตบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /กฤษณีย์ อุทุมพร
ปี : 2527
หมวด : Visual
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : กฤษณีย์ อุทุมพร
บรรณานุกรม

กฤษณีย์ อุทุมพร. (2527). องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนิสิตบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /กฤษณีย์ อุทุมพร.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กฤษณีย์ อุทุมพร. 2527. "องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนิสิตบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /กฤษณีย์ อุทุมพร".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กฤษณีย์ อุทุมพร. "องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนิสิตบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /กฤษณีย์ อุทุมพร."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -