ชื่อหนังสือ : บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ /พรชุลี อาชวอำรุง
ปี : 2541
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 974-7933-27-6
ผู้แต่ง : พรชุลี อาชวอำรุง
บรรณานุกรม

พรชุลี อาชวอำรุง. (2541). บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ /พรชุลี อาชวอำรุง.
    กรุงเทพฯ: ภาควิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พรชุลี อาชวอำรุง. 2541. "บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ /พรชุลี อาชวอำรุง".
    กรุงเทพฯ: ภาควิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พรชุลี อาชวอำรุง. "บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ /พรชุลี อาชวอำรุง."
    กรุงเทพฯ: ภาควิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -