ชื่อหนังสือ : ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดอุบลราชธานี /จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์
ปี : 2542
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-663-249-3
ผู้แต่ง : จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์
บรรณานุกรม

จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์. (2542). ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดอุบลราชธานี /จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์. 2542. "ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดอุบลราชธานี /จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์. "ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดอุบลราชธานี /จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -