ชื่อหนังสือ : ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง ในจังหวัดราชบุรี /จิราภา จอมไธสง
ปี : 2541
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : จิราภา จอมไธสง
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 8
บรรณานุกรม

จิราภา จอมไธสง. (2541). ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง ในจังหวัดราชบุรี /จิราภา จอมไธสง.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

จิราภา จอมไธสง. 2541. "ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง ในจังหวัดราชบุรี /จิราภา จอมไธสง".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

จิราภา จอมไธสง. "ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง ในจังหวัดราชบุรี /จิราภา จอมไธสง."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -


บรรณานุกรมงานวิจัย

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้