ชื่อหนังสือ : การพัฒนาผู้สูงอายุในครอบครัว โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษานักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป /สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์
ปี : 2540
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 2
บรรณานุกรม

สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์. (2540). การพัฒนาผู้สูงอายุในครอบครัว โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษานักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป /สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์. 2540. "การพัฒนาผู้สูงอายุในครอบครัว โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษานักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป /สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์. "การพัฒนาผู้สูงอายุในครอบครัว โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษานักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป /สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -