ชื่อหนังสือ : ศึกษาวิชากระบี่กระบองของสำนักดาบต่าง ๆ ในประเทศไทย
ปี : 2531
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : เอนก ช้างน้อย
บรรณานุกรม

เอนก ช้างน้อย. (2531). ศึกษาวิชากระบี่กระบองของสำนักดาบต่าง ๆ ในประเทศไทย.
    เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เอนก ช้างน้อย. 2531. "ศึกษาวิชากระบี่กระบองของสำนักดาบต่าง ๆ ในประเทศไทย".
    เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เอนก ช้างน้อย. "ศึกษาวิชากระบี่กระบองของสำนักดาบต่าง ๆ ในประเทศไทย."
    เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -