ชื่อหนังสือ : การรับรู้ทางการเมืองของชนชั้นล่างไทย-พุทธ เกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่ภาพลักษณ์ของรัฐบาลธรรมรัฐ ในด้านความสะอาดโปร่งใสของรัฐบาลภายใต้กลไกและกติกาการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง พุทธศักราช 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปัตตานี /ประดิษฐ์ ประกอบดี
ปี : 2542
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ประดิษฐ์ ประกอบดี
บรรณานุกรม

ประดิษฐ์ ประกอบดี. (2542). การรับรู้ทางการเมืองของชนชั้นล่างไทย-พุทธ เกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่ภาพลักษณ์ของรัฐบาลธรรมรัฐ ในด้านความสะอาดโปร่งใสของรัฐบาลภายใต้กลไกและกติกาการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง พุทธศักราช 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปัตตานี /ประดิษฐ์ ประกอบดี.
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ประดิษฐ์ ประกอบดี. 2542. "การรับรู้ทางการเมืองของชนชั้นล่างไทย-พุทธ เกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่ภาพลักษณ์ของรัฐบาลธรรมรัฐ ในด้านความสะอาดโปร่งใสของรัฐบาลภายใต้กลไกและกติกาการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง พุทธศักราช 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปัตตานี /ประดิษฐ์ ประกอบดี".
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ประดิษฐ์ ประกอบดี. "การรับรู้ทางการเมืองของชนชั้นล่างไทย-พุทธ เกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่ภาพลักษณ์ของรัฐบาลธรรมรัฐ ในด้านความสะอาดโปร่งใสของรัฐบาลภายใต้กลไกและกติกาการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง พุทธศักราช 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปัตตานี /ประดิษฐ์ ประกอบดี."
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2542. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -