ชื่อหนังสือ : วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นนำระดับท้องถิ่น : ศึกษากรณีสมาชิกสภา อบต. ในอำเภอควนขนุน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง /ภาณุ ธรรมสุวรรณ
ปี : 2543
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ภาณุ ธรรมสุวรรณ
บรรณานุกรม

ภาณุ ธรรมสุวรรณ. (2543). วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นนำระดับท้องถิ่น : ศึกษากรณีสมาชิกสภา อบต. ในอำเภอควนขนุน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง /ภาณุ ธรรมสุวรรณ.
    สงขลา: ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ภาณุ ธรรมสุวรรณ. 2543. "วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นนำระดับท้องถิ่น : ศึกษากรณีสมาชิกสภา อบต. ในอำเภอควนขนุน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง /ภาณุ ธรรมสุวรรณ".
    สงขลา: ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ภาณุ ธรรมสุวรรณ. "วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นนำระดับท้องถิ่น : ศึกษากรณีสมาชิกสภา อบต. ในอำเภอควนขนุน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง /ภาณุ ธรรมสุวรรณ."
    สงขลา: ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2543. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -