ชื่อหนังสือ : การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 กองบัญชาการตำรวจนครบาล /ธีระ ชัยยานนท์
ปี : 2542
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-663-323-6
ผู้แต่ง : ธีระ ชัยยานนท์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
บรรณานุกรม

ธีระ ชัยยานนท์. (2542). การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 กองบัญชาการตำรวจนครบาล /ธีระ ชัยยานนท์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

ธีระ ชัยยานนท์. 2542. "การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 กองบัญชาการตำรวจนครบาล /ธีระ ชัยยานนท์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

ธีระ ชัยยานนท์. "การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 กองบัญชาการตำรวจนครบาล /ธีระ ชัยยานนท์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -