ชื่อหนังสือ : การวิจัยเบื้องต้น /บุญชม ศรีสะอาด
ปี : 2543
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : บุญชม ศรีสะอาด
บรรณานุกรม

บุญชม ศรีสะอาด. (2543). การวิจัยเบื้องต้น /บุญชม ศรีสะอาด.
    กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

บุญชม ศรีสะอาด. 2543. "การวิจัยเบื้องต้น /บุญชม ศรีสะอาด".
    กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

บุญชม ศรีสะอาด. "การวิจัยเบื้องต้น /บุญชม ศรีสะอาด."
    กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2543. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -