ชื่อหนังสือ : ดอน กีโฆเต้ เด ลา มันช่า และอิทธิพลที่มีต่อบทละครเพลงอเมริกันเรื่อง แมน ออฟ ลา มันช่า และละครเพลงไทยเรื่อง สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ /สุภัททิรา รอดบุญธรรม
ปี : 2542
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-333-589-7
ผู้แต่ง : สุภัททิรา รอดบุญธรรม
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 5
บรรณานุกรม

สุภัททิรา รอดบุญธรรม. (2542). ดอน กีโฆเต้ เด ลา มันช่า และอิทธิพลที่มีต่อบทละครเพลงอเมริกันเรื่อง แมน ออฟ ลา มันช่า และละครเพลงไทยเรื่อง สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ /สุภัททิรา รอดบุญธรรม.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุภัททิรา รอดบุญธรรม. 2542. "ดอน กีโฆเต้ เด ลา มันช่า และอิทธิพลที่มีต่อบทละครเพลงอเมริกันเรื่อง แมน ออฟ ลา มันช่า และละครเพลงไทยเรื่อง สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ /สุภัททิรา รอดบุญธรรม".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุภัททิรา รอดบุญธรรม. "ดอน กีโฆเต้ เด ลา มันช่า และอิทธิพลที่มีต่อบทละครเพลงอเมริกันเรื่อง แมน ออฟ ลา มันช่า และละครเพลงไทยเรื่อง สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ /สุภัททิรา รอดบุญธรรม."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -