ชื่อหนังสือ : รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการผลิต /นงลักษณ์ เพิ่มชาติ
ปี : 2543
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : นงลักษณ์ เพิ่มชาติ
บรรณานุกรม

นงลักษณ์ เพิ่มชาติ. (2543). รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการผลิต /นงลักษณ์ เพิ่มชาติ.
    กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

นงลักษณ์ เพิ่มชาติ. 2543. "รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการผลิต /นงลักษณ์ เพิ่มชาติ".
    กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

นงลักษณ์ เพิ่มชาติ. "รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการผลิต /นงลักษณ์ เพิ่มชาติ."
    กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -