ชื่อหนังสือ : กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจภูธรชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี /เดชา มีคุณ
ปี : 2543
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : เดชา มีคุณ
บรรณานุกรม

เดชา มีคุณ. (2543). กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจภูธรชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี /เดชา มีคุณ.
    กรุงเทพฯ: คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

เดชา มีคุณ. 2543. "กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจภูธรชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี /เดชา มีคุณ".
    กรุงเทพฯ: คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

เดชา มีคุณ. "กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจภูธรชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี /เดชา มีคุณ."
    กรุงเทพฯ: คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -