ชื่อหนังสือ : การจัดบริการสังคมสำหรับผู้สูงอายุลักษณะหน่วยเคลื่อนที่ในชุมชนตามทัศนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง /พัฒนาพร กิตติวิบูลย์
ปี : 2543
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : พัฒนาพร กิตติวิบูลย์
บรรณานุกรม

พัฒนาพร กิตติวิบูลย์. (2543). การจัดบริการสังคมสำหรับผู้สูงอายุลักษณะหน่วยเคลื่อนที่ในชุมชนตามทัศนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง /พัฒนาพร กิตติวิบูลย์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พัฒนาพร กิตติวิบูลย์. 2543. "การจัดบริการสังคมสำหรับผู้สูงอายุลักษณะหน่วยเคลื่อนที่ในชุมชนตามทัศนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง /พัฒนาพร กิตติวิบูลย์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พัฒนาพร กิตติวิบูลย์. "การจัดบริการสังคมสำหรับผู้สูงอายุลักษณะหน่วยเคลื่อนที่ในชุมชนตามทัศนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง /พัฒนาพร กิตติวิบูลย์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -