ชื่อหนังสือ : การศึกษาการใช้รูปแบบสัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้างในประเทศไทย /ติรัช จิระนคร
ปี : 2543
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-346-124-8
ผู้แต่ง : ติรัช จิระนคร
บรรณานุกรม

ติรัช จิระนคร. (2543). การศึกษาการใช้รูปแบบสัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้างในประเทศไทย /ติรัช จิระนคร.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ติรัช จิระนคร. 2543. "การศึกษาการใช้รูปแบบสัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้างในประเทศไทย /ติรัช จิระนคร".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ติรัช จิระนคร. "การศึกษาการใช้รูปแบบสัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้างในประเทศไทย /ติรัช จิระนคร."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -