ชื่อหนังสือ : การปรับโครงสร้างองค์การ : ศึกษากรณีธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ /ธรัชศักดิ์ คำเกิด
ปี : 2543
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-313-024-1
ผู้แต่ง : ธรัชศักดิ์ คำเกิด
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 2
บรรณานุกรม

ธรัชศักดิ์ คำเกิด. (2543). การปรับโครงสร้างองค์การ : ศึกษากรณีธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ /ธรัชศักดิ์ คำเกิด.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ธรัชศักดิ์ คำเกิด. 2543. "การปรับโครงสร้างองค์การ : ศึกษากรณีธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ /ธรัชศักดิ์ คำเกิด".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ธรัชศักดิ์ คำเกิด. "การปรับโครงสร้างองค์การ : ศึกษากรณีธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ /ธรัชศักดิ์ คำเกิด."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -