ชื่อหนังสือ : ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด /เถลิงศักดิ์ จั่นบำรุง
ปี : 2543
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : เถลิงศักดิ์ จั่นบำรุง
บรรณานุกรม

เถลิงศักดิ์ จั่นบำรุง. (2543). ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด /เถลิงศักดิ์ จั่นบำรุง.
    กรุงเทพฯ: คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

เถลิงศักดิ์ จั่นบำรุง. 2543. "ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด /เถลิงศักดิ์ จั่นบำรุง".
    กรุงเทพฯ: คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

เถลิงศักดิ์ จั่นบำรุง. "ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด /เถลิงศักดิ์ จั่นบำรุง."
    กรุงเทพฯ: คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -