ชื่อหนังสือ : จีโนไทป์และข้อมูลทางโลหิตวิทยาของโรคธาลัสซีเมียที่มีฟีโนไทป์ซับซ้อน /กนกวรรณ แสนไชยสุริยา...[และคนอื่นๆ]
ปี : [2544]
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : กนกวรรณ แสนไชยสุริยา
บรรณานุกรม

กนกวรรณ แสนไชยสุริยา. ([2544]). จีโนไทป์และข้อมูลทางโลหิตวิทยาของโรคธาลัสซีเมียที่มีฟีโนไทป์ซับซ้อน /กนกวรรณ แสนไชยสุริยา...[และคนอื่นๆ].
    ขอนแก่น: ภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

กนกวรรณ แสนไชยสุริยา. [2544]. "จีโนไทป์และข้อมูลทางโลหิตวิทยาของโรคธาลัสซีเมียที่มีฟีโนไทป์ซับซ้อน /กนกวรรณ แสนไชยสุริยา...[และคนอื่นๆ]".
    ขอนแก่น: ภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

กนกวรรณ แสนไชยสุริยา. "จีโนไทป์และข้อมูลทางโลหิตวิทยาของโรคธาลัสซีเมียที่มีฟีโนไทป์ซับซ้อน /กนกวรรณ แสนไชยสุริยา...[และคนอื่นๆ]."
    ขอนแก่น: ภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2544]. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -