ชื่อหนังสือ : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผสมไฮเปอร์เท็กซ์ เรื่อง วิธีการซ่อมพัดลมตั้งโต๊ะและพัดลมตั้งพื้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง /อนันต์ พูลสวัสดิ์
ปี : 2542
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : อนันต์ พูลสวัสดิ์
บรรณานุกรม

อนันต์ พูลสวัสดิ์. (2542). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผสมไฮเปอร์เท็กซ์ เรื่อง วิธีการซ่อมพัดลมตั้งโต๊ะและพัดลมตั้งพื้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง /อนันต์ พูลสวัสดิ์.
    กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

อนันต์ พูลสวัสดิ์. 2542. "การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผสมไฮเปอร์เท็กซ์ เรื่อง วิธีการซ่อมพัดลมตั้งโต๊ะและพัดลมตั้งพื้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง /อนันต์ พูลสวัสดิ์".
    กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

อนันต์ พูลสวัสดิ์. "การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผสมไฮเปอร์เท็กซ์ เรื่อง วิธีการซ่อมพัดลมตั้งโต๊ะและพัดลมตั้งพื้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง /อนันต์ พูลสวัสดิ์."
    กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -