การใช้ชุดพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
การใช้ชุดพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อเรื่อง :
การใช้ชุดพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นันตพร สุวาท
ผู้แต่งร่วม :
-

นันตพร สุวาท. 2546. การใช้ชุดพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นันตพร สุวาท. (2546) การใช้ชุดพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นันตพร สุวาท. การใช้ชุดพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นันตพร สุวาท. (2546) การใช้ชุดพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0