การผลิตผักสลัดปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การผลิตผักสลัดปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่อง :
การผลิตผักสลัดปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุทธิจิตต์ เชิงทอง
ผู้แต่งร่วม :
สุชาติ เชิงทอง, ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์

สุทธิจิตต์ เชิงทอง and others. 2552. การผลิตผักสลัดปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. สุราษฎร์ธานี:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุทธิจิตต์ เชิงทอง and others. (2552) การผลิตผักสลัดปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี:สุราษฎร์ธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุทธิจิตต์ เชิงทอง and others. การผลิตผักสลัดปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. สุราษฎร์ธานี:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุทธิจิตต์ เชิงทอง and others. (2552) การผลิตผักสลัดปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี:สุราษฎร์ธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=