การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จตุพร เผ่าพงษ์ไทย
ผู้แต่งร่วม :
สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย, กนกวรรณ ฤดีศิริศักดิ์, ปิยนารถ ศรีสมเพ็ชร, จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา, คมสัน เรืองโกศล
รหัสดีโอไอ :

จตุพร เผ่าพงษ์ไทย. 2551. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2008.7

จตุพร เผ่าพงษ์ไทย. (2551) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ปทุมธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2008.7

จตุพร เผ่าพงษ์ไทย. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2008.7

จตุพร เผ่าพงษ์ไทย. (2551) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ปทุมธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2008.7

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 52
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 12
วิชาการ :
 42
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0