ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาใช้บริการทันตกรรมของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาใช้บริการทันตกรรมของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาใช้บริการทันตกรรมของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ภัทราภรณ์ หัสดิเสวี
ผู้แต่งร่วม :
เยาวภา ติอัชสุวรรณ
รหัสดีโอไอ :

ภัทราภรณ์ หัสดิเสวี. 2554. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาใช้บริการทันตกรรมของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา. , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2011.86

ภัทราภรณ์ หัสดิเสวี. (2554) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาใช้บริการทันตกรรมของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2011.86

ภัทราภรณ์ หัสดิเสวี. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาใช้บริการทันตกรรมของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2011.86

ภัทราภรณ์ หัสดิเสวี. (2554) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาใช้บริการทันตกรรมของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2011.86