เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
1 ความพึงพอใจในการก่อสร้างผนังกั้นน้ำดินตามลำน้ำชีเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยเขตเทศบาลตำบลลุ่มน้ำชี อำเภอเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
2 การประมาณอัตราผลผลิตซากพืชในป่าชายน้ำ ลำเซบาย จังหวัดยโสธร
3 การเปรียบเทียบเทคนิคการผสมภาพดาวเทียมไทยโชตกับภาพดาวเทียมจีโออายผ่านการจำแนกข้อมูลภาพด้วยวิธีโครงข่ายใยประสาทเทียม
4 การใช้ของทิ้งอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเป็นแหล่งธาตุอาหารสำหรับต้นปาล์มน้ำมัน
5 การประยุกต์ไอโซโทปเสถียรเพื่อประเมินการปนเปื้อนของไนเตรทใน น้ำบาดาล บริเวณอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
6 คุณภาพชีวิตของประชากรในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย
7 ทะลายปาล์มน้ำมันเปล่าที่ผ่านการระเบิดด้วยไอน้ำ : การผลิตเอทานอลเเละการผลิตเอทานอลร่วมกับกากน้ำตาล
8 การแยกส่วนถนนทางความหมายออกจากภาพถ่ายระยะไกลโดยใช้โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันนอลเชิงลึกและตัวชี้วัดภูมิทัศน์
9 การกระทำความผิดต่อเนื่องในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการรุกล้ำลำน้ำ
10 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิเคราะห์อภิมาน