บทคัดย่อ จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
1 คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของบุคลากร กรณีศึกษา บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบรรยากาศองค์การ ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีม กรณีศึกษา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
3 วัฒนธรรมองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง
4 การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1
5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร
6 ปัญหาการตรวจสอบการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ศึกษากรณี การดำเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช.
7 ปัญหาการตีความและการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับความรับผิดของ ผู้ค้ำประกัน: ศึกษากรณีการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์
8 การกำหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
9 ระบบสนับสนุนการจัดการฐานข้อมูลสายใยแก้วนำแสง
10 การให้ความสำคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเนื้อไก่สด ของผู้บริโภคชาวกัมพูชา ในกรุงพนมเปญ