เอกสารทั้งหมด จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 แผนงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย
2 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการเป็นท่าเรือสำราญในกลุ่มท่องเที่ยวอันดามัน
3 แผนงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการเป็นท่าเรือสำราญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญในกลุ่มท่องเที่ยวอันดามันของไทย
4 โครงการ การใช้สารสกัดกรด5-อะมิโนลีวูลินิก จากจุลินทรีย์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
5 โครงการ ผลของสารสกัดจากแบคทีเรียต่อการเจริญของเชื้อ Pythium inisdiosum
6 Modeling of engineering mechanics problems by integrating nano-scale influences
7 Decarboxylative functionalization of unsaturated compounds and heteroaromatic compounds and synthesis of fluorine-containing molecules
8 Studies on the molecular biology of Thalassemia and Malaria
9 ผลของอนุภาคและรูปร่างของผลึกโลหะออกไซด์ขนาดของนาโนเมตรและสารช่วยผสมที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต
10 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน