เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
11 การวิจัยและพัฒนาอิฐมอญ - มวลเผาโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม (ระยะที่ 1)
12 การใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธที่ส่งผลต่อ สุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ
13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: การจัดการเชิงอานาจ จากพระราชวังสู่สถาบันการศึกษา
14 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมถึงชนิดกลุ่มย่อยของเมมโมรี ที เซลล์ในเนื้อเยื่อปริทันต์ปกติและที่เป็น โรคปริทันต์
15 การพัฒนาและทดสอบเครื่องวัดความพรุนที่ทำงานด้วยหลักการเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน
16 Pectin-based film incorporated with antioxidant extract from lime peels
17 Epizoological tools for acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) in thai shrimp farming
18 Health insurance card scheme for cross-border migrants in Thailand: responses in policy implementation & outcome evaluation
19 การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ตรวจหาออโตแอนดิต่อแอนติเจนของเม็ดเลือดแดงในโรคพยาธิในเม็ดเลือดสุนัขที่เกิดจากการติดเชื้อ Babesia spp. เพื่อใช้การวินิจฉัยโรค
20 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์