เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
21 ระดับความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรปลาท้องถิ่นที่เป็นผลมาจากการมีสิ่งกีดขวางลำน้ำ : กรณีศึกษาลำน้ำพื้นที่ อ. บ่อเกลือ จ.น่าน
22 การเข้าใช้พื้นที่ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ป่าปลูกใหม่ในพื้นที่ป่ามหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ระยะที่ 2
23 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดนครนายก
24 ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25 การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวของผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในประเทศไทย
26 การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการเกิดแผ่นดินไหวตามแนวกลุ่มรอยเลื่อน เหลื่อมข้าง ชายแดนไทย-พม่า
27 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0
28 การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนบนตัวเร่งปฏิกิริยาโดยวิธีการตกสะสมไอเชิงเคมี ด้วยความร้อน
29 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ "ความรัก" หรือโมเดลเลิฟ (Love Model) เพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สำหรับการสอนสุขศึกษา : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิชาเพศศึกษาและวิชาสวัสดิศึกษา
30 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้