ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ลำดับ รายการ
1 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี 2563
2 สกสว. ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ส่องอนาคตตลาดทุเรียนส่งออกไทย” วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00-16:30 น.
3 สวก. จัดโครงการ ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” เฉลิมพระเกียรติ
4 การกลับมาอีกครั้งของ “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” หรือ IPUP ปีที่ 2
5 ประกาศใช้ พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พลิกโฉม สวทน. สู่ สอวช. “กิติพงค์” พร้อมนำทีมสร้างอนาคตประเทศ ครอบคลุมทั้งด้านการอุดมศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
6 สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุน ป.โท วิศวะ TAIST Tokyo Tech รอบ 2
7 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. - NSFC ในธีม “Climate Change and Climate Variability Research in Monsoon Asia, Phase III (CMON3)”
8 สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการนักวิจัยแกนนำ
9 ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “โครงการมาเลเซีย: นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย” (รุ่นที่ 6)
10 ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย เปิดรับสมัคร "ทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์" สำหรับการเชิญวิทยากรจาก ตปท. มาจัดกิจกรรมทางวิชาการ ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท จำนวน 3 ทุน