ผลของ 1-Hexadecanol ต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสำหรับการระเหยของน้ำและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่งน้ำที่อุณหภูมิคงที่
ผลของ 1-Hexadecanol ต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสำหรับการระเหยของน้ำและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่งน้ำที่อุณหภูมิคงที่
ชื่อเรื่อง :
ผลของ 1-Hexadecanol ต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสำหรับการระเหยของน้ำและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่งน้ำที่อุณหภูมิคงที่
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จรัญ บุญกาญจน์
ผู้แต่งร่วม :
รัชดา ธาตรีมนตรีชัย, นวรัตน์ ประกายเลิศลักษณ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จรัญ บุญกาญจน์. 2545. ผลของ 1-Hexadecanol ต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสำหรับการระเหยของน้ำและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่งน้ำที่อุณหภูมิคงที่. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

จรัญ บุญกาญจน์. (2545) ผลของ 1-Hexadecanol ต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสำหรับการระเหยของน้ำและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่งน้ำที่อุณหภูมิคงที่. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

จรัญ บุญกาญจน์. ผลของ 1-Hexadecanol ต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสำหรับการระเหยของน้ำและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่งน้ำที่อุณหภูมิคงที่. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545. Print.

จรัญ บุญกาญจน์. (2545) ผลของ 1-Hexadecanol ต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสำหรับการระเหยของน้ำและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่งน้ำที่อุณหภูมิคงที่. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
รายงานข้อมูลฝนและผลการวิเคราะห์ในโครงการพระราชดำริตรวจวัดปริมาณน้ำฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสัก
ฝ่ายวิเคราะห์และพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทก กองอุตุนิยมวิทยาอุทก กรมอุตุนิยมวิทยา