ความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมการผังเมือง
ความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมการผังเมือง
ชื่อเรื่อง :
ความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมการผังเมือง
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กัญญา เดือนนวล
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กัญญา เดือนนวล. 2546. ความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมการผังเมือง. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา;

กัญญา เดือนนวล. (2546) ความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมการผังเมือง. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

กัญญา เดือนนวล. ความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมการผังเมือง. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546. Print.

กัญญา เดือนนวล. (2546) ความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมการผังเมือง. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.